صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
درباره ما
رهنمود ارزش‌های بنیادی

بیانیه مأموریت و جهان‌بینی

  • ما اعتقاد داریم صنعت بیمه در ایران به همکاری و همراهی نیاز دارد و این شرکت می‌تواند در این راه گام بردارد.
  • ما اعتقاد داریم مشتریان و ذینفعان حق دارند از امکانات و خدمات بیشتر و بهتر شرکت‌های بیمه اتکایی بهره‌مند گردند.
  • ما اعتقاد داریم یکی از راه‌های رسیدن به عدالت اجتماعی، خدمات‌رسانی به جامعه است.
  • ما اعتقاد داریم استفاده صحیح و مناسب از فناوری‌های جدید می¬تواند شرکت را جهت ارایه خدمات نوین به جامعه، توانمندتر سازد.
  • ما اعتقاد داریم خدمت به جامعه منافاتی با منافع شرکت ما ندارد و می‌توان با دانش محوری، مدیریت نوین علمی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و ماهر، امکان ارایه خدمات بیشتر و بهتر را به جامعه افزایش داد و منافع مادی با رویکرد مدیریت نوین را نیز تامین نمود.
  • ما اعتقاد داریم ارزش آفرینی بدون برنامه¬ریزی، کنترل، هدایت و خلاقیت و نوآوری میسر نیست و خلق نمی‌شود.
  • ما اعتقاد داریم، سرمایه باید برای رفاه بیشتر جامعه در راستای خدمات‌رسانی به مردم و خلق سود بکار گرفته شود.
  • ما اعتقاد داریم، خدمت کردن به جامعه و مردم یک نوع عبادت است و این فریضه، رسالت ماست.