صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره ما

ساختار سهامداران

میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت بیمه اتکایی سامان

 

سرمایه شرکت به مبلغ 2,500 میلیارد ریال تمام پرداخت شده منقسم به 2,500 میلیون سهم 1,000 ريالی با نام می باشد.

 

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکایی سامان

 

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکایی سامان در تاریخ 1402/12/29 به شرح جدول ذیل است:

 

نام سهامدار تعداد سهام درصد
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان 499,040,000 20.0%
شرکت بیمه سامان 408,309,505 16.3%
شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان 228,311,819 9.1%
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش 125,000,000 5.0%
شرکت هلدینگ سرآمد 127,363,000 5.1%
شرکت شیشه همدان 62,500,000 2.5%
شرکت توسعه امیدآتیه اندیش سهامی خاص 50,550,000 2.0%
شرکت پمپ سازی ایران 51,000,000 2.0%
سایر سهامداران حقوقی 145,291,614 5.8%
سهامداران حقیقی 802,634,062 32.1%
مجموع 2,500,000,000 100.0%