صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
بیمه اتکایی سامان برای دومین سال متوالی سطح یک توانگری مالی را کسب کرد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی سامان برگزار شد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی سامان برگزار شد
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تغییر اساسنامه شرکت
مشارکت فعال شرکت بیمه اتکایی سامان در پنل تخصصی بیمه‌های اتکایی همایش بیمه و توسعه
دیدار اعضای هیئت مدیره بیمه اتکایی سامان با رئیس کل بیمه مرکزی
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30
پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد