صفحه اصلی

نائب رئیس هیئت مدیره

علی ضیائی اردکانی

سوابق کاری

• رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه سامان
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه سامان
• مدیر اتکایی باربری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• مدیر اتکایی غیرباربری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• معاون مدیر اتکایی قبولی از خارج بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدارک تحصیلی

• کارشناسی اقتصاد
• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی