صفحه اصلی

عضو اصلی هیئت مدیره

حسینعلی علیمی

سوابق کاری

• مشاور مدیرعامل شرکت بیمه سامان
• مدیرعامل شرکت هلدینگ سرآمد
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی بهین‌ساز خلیج فارس
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی کیمیای ایران
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت قند پارس

مدارک تحصیلی

• کارشناسی حسابداری صنعتی
• کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی