صفحه اصلی

عضو اصلی هیئت مدیره

جواد گوهرزاد

سوابق کاری

• مشاوره اجرایی هیئت مدیره در امور حسابرسی داخلی بانک و شرکت تابعه بانک سامان
• مدیر نهاد و نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان
• رئیس هیئت مدیره و شرکت موسسه حسابرسی آزمون
• مدیرعامل و شرکت موسسه خدمات مدیریت نمودرس
• مدیرعامل و شرکت موسسه حسابرسی نمودار

مدارک تحصیلی

• کارشناسی حسابداری
• کارشناس‌ارشد حسابداری