صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عضو غیرموظف هیئت مدیره

جواد گوهرزاد

سوابق کاری

• رئیس کمیته حسابرسی شرکت بیمه اتکایی سامان

• مشاوره اجرایی هیئت مدیره در امور حسابرسی داخلی بانک و شرکت تابعه بانک سامان

• مدیر نهاد و نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان

• رئیس هیئت مدیره و شرکت موسسه حسابرسی آزمون

• مدیرعامل و شرکت موسسه خدمات مدیریت نمودرس

• مدیرعامل و شرکت موسسه حسابرسی نمودار

مدارک تحصیلی

• کارشناسی حسابداری
• کارشناس‌ارشد حسابداری