صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیر امور مالی

مریم فرزادی‌نیا

سوابق کاری

• رئیس اداره حسابداری و بررسی اسناد مدیریت امور مالی بیمه نوین
• رئیس اداره حسابداری اتکایی بیمه نوین
• معاون اداره حسابداری اتکایی بیمه نوین

مدارک تحصیلی

• کارشناسی حسابداری
• کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی