صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

محمد مهرابی

سوابق کاری

• مدیر حوزه معاونت مالی و اداری شرکت بیمه بیمه سامان
• مدیر مالی شرکت شیشه و گاز
• معاونت مالی و اداری مهندسی پایا کنترل افزار
• مدیر مالی و اداری تراشه پرداز پویا
• مدیر مالی شرکت تولیدی ویستر

مدارک تحصیلی

• کارشناسی مدیریت بازرگانی