صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه آتش‌سوزی
آیین نامه شماره 25 - آیین نامه مربوط به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
آیین نامه شماره 21 - شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه و انفجار (جایگزین ماده 2 آیین نامه شماره 2)