صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه اتومبیل
آیین نامه شماره 103 - آيين نامه اجرايي قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) مبني بر تغيير ساختار فعلي دفتر ايراني كارت سبز و نحوه اداره آن
مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد
آیین نامه شماره 73 - آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)
آیین نامه شماره 72/1 - مکمل آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
آیین نامه شماره 72 - آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
آیین نامه شماره 67/1 - مکمل آیین نامه اجرای بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری
آیین نامه شماره 67 - آیین نامه اجرای بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط تحت پوشش قراردادن راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه
آیین نامه شماره 53 - شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی
آیین نامه شماره 35 - آیین نامه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مکمل های آن
آیین نامه شماره 33 - حداقل نرخ بیمه نامه های بدنه اتومبیل