صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

اطلاعات کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک

شرکت بیمه اتکایی سامان با توجه به نوع فعالیت خود، در معرض ریسک‌های متعددی اعم از ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همچنین ریسک‌های برون و درون سازمانی قرار دارد.  مدیریت ریسک‌های برون سازمانی به دلیل دارا بودن منشأ بیرونی (از جمله ریسک تغییرات نرخ ارز، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی و همچنین بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی)، بسیار دشوار است. ریسک‌های درون سازمانی نیز دارای منشأ درونی بوده اثرات نامطلوب آن را می‌توان از طریق شناخت به موقع و مدیریت صحیح آنها کنترل و خنثی کرد. کمیته مدیریت ریسک بیمه اتکایی سامان به منظور استقرار فرهنگ و نظام مدیریت ریسک و رعایت الزامات آیین نامه شماره ۹۳ شورای‌عالی بیمه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1397/04/27، تشکیل شده و اعضای آن به شرح جدول ذیل است:

 

اعضاء کمیته مدیریت ریسک شرکت بیمه اتکایی سامان

مشخصات اعضا سمت در کمیته  حسابرسی مدرک تحصیلی سایر سمت‌ها
بهزاد گلکار رئیس کمیته کارشناسی ارشد اقتصاد رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی سامان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

علی ضیائی اردکانی عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی سامان
سعید ناصری خضرلو دبیر کمیته کارشناسی ارشد علوم اکچوئریال (بیم‌سنجی) رئیس اداره بیمه‌های اتکایی غیرباربری شرکت بیمه اتکایی سامان

اکچوئری داخلی شرکت بیمه اتکایی سامان

 

اهداف کمیته مدیریت ریسک

هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

  • حصول اطمینان از شناسایی مؤلفه‌ها و عوامل اصلی ایجاد ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در شرکت.
  • بررسی اثربخشی چهارچوب کنترل‌های داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترل‌های داخلی.
  • انجام نظارت و ارائه گزارش شش ماهه در مورد وضعیت انواع ریسک‌های تهدید کننده فعالیت شرکت.
  • بررسی نتایج حاصل از حسابرسی و بازرسی‌های داخلی ارزیابی‌های ریسک عملیاتی و کنترل‌های داخلی مربوطه، نظیر استمرار برنامه کاری، تطبیق و غیره.
  • نظارت بر شناسایی ریسک‌ها کنترل‌های داخلی مهم، از جمله تجزیه و تحلیل تغییرات جدید (محصولات، خدمات و پروژه‌های جدید).
  • بررسی منظم گزارش‌های دریافت شده از واحدهای مختلف در خصوص موارد مرتبط با ارزیابی و تطبیق، موارد نقض قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌هایی که منجر به وضع مجازات‌های قانونی، تنبیه‌های نظارتی و وارد شدن زیان حائز اهمیت و آسیب وارد شدن به حسن شهرت بیمه اتکایی سامان شده یا خواهد شد.
  • ارائه گزارش‌های شش ماهه در رابطه با وظایف کمیته به هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه اتکایی سامان جهت اتخاذ تصمیم.
  • بررسی سالانه سیاستگذاری‌های مدیریت ریسک بیمه اتکایی سامان.
  • نظارت کلان بر ریسک‌ها، هم‌راستا و هم‌جهت با سایر ارکان نظارتی، از جمله ریسک‌های استراتژیک، مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، شهرت و غیره.