صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

برنامه بیمه اتکایی سامان برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) با 2,500 میلیون سهم 1,000 ریالی با شماره 1940 نزد سازمان بورس ثبت گردیده است و مبلغ 1,250 میلیارد ریال آن را نقداً پرداخت و 50% مبلغ اسمی در تعهد سهامداران باقی ماند. در سال 1402 شرکت ثبت 50% تأدیه سرمایه اولیه خودرا به انجام رسانید و برنامه جدیدی درخصوص افزایش سرمایه‌های آتی ندارد.