صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

برنامه ورود یا خروج شرکت بیمه اتکایی سامان از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس

سهام شرکت در بازار فرابورس معامله می شود و شرکت برنامه ای برای خروج از این بازار ندارد.