صفحه اصلی

گزارشگری و افشای اطلاعات

تراز مشارکت در منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی

شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) طی دوره مالی 10 ماهه و 17 روزه منتهی به 30 آذر 1401 در رشته بیمه های زندگی (اندوخته دار) فعالیت نداشته است.