صفحه اصلی

گزارشگری و افشای اطلاعات

ترکیب سرمایه انسانی

 

ترکیب سرمایه انسانی شرکت بیمه اتکایی سامان به شرح جدول ذیل است:

 

شرح کمتر از لیسانس لیسانس فوق لیسانس و بالاتر جمع
اعضای موظف هیئت مدیره 0 0 1 1
کارکنان دفتر مدیرعامل 0 2 1 3
کارکنان واحد فنی 0 3 6 9
کارکنان واحد حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری 0 1 1 2
کارکنان واحد مالی 1 3 1 5
کارکنان واحد منابع انسانی و پشتیبانی 1 1 0 2
مجموع 2 11 9 22