صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره

افشای پاداش اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه و پاداش اعضای هیئت عامل در صورتجلسه هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.