صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئری

اقدامات درحال انجام شرکت بیمه اتکایی سامان در حوزه اکچوئری به شرح ذیل است:

  1. توسعه‌ی روش‌ها و ابزارهای جدید برای قیمت‌گذاری قراردادهای اتکایی
  2. بازبینی روش‌ها و ابزارهای موجود برای قیمت‌گذاری قراردادهای اتکایی براساس تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از به‌کارگیری آن‌ها در قیمت‌گذاری‌های قبلی انجام‌شده
  3. کمک در طراحی و مدیریت برنامه اتکایی (اتکایی مجدد) سازمان
  4. توسعه‌ و بازبینی مدل‌های ارزیابی ریسک در رشته‌های بیمه‌ای مختلف براساس تحلیل و ارزیابی نتایج بدست‌آمده از فعالیت‌های بیمه‌گری اتکایی سازمان
  5. توسعه‌ی مدل‌های خسارت‌های فاجعه‌آمیز جهت دخیل کردن نتایج آن‌ها در قیمت‌گذاری
  6. طراحی و توسعه‌ی محصولات جدید در حوزه‌ی بیمه‌های اتکایی
  7. انجام محاسبات و پیش‌بینی‌های لازم در جهت مدیریت سرمایه و حفظ توانگری مالی
  8. انجام محاسبات ذخایر مربوط به خسارت‌ها
  9. مدلسازی و ارزیابی ریسک‌های عملیاتی
  10. توسعه و بازبینی مدل‌های ارزیابی مشتریان براساس شاخص‌های فنی (پرتفوی)

 

اطلاعات اکچوئر داخلی شرکت بیمه اتکایی سامان به شرح ذیل است:

آقای سعید ناصری خضرلو، کارشناس ارشد علوم اکچوئریال از دانشگاه علامه طباطبائی