صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

گزارش معاملات غیر بیمه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با موسسه بیمه یا شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ دصد سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت یا شرکتهایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن‌ها متعلق به شرکت می باشد، معامله غیربیمه ای نداشته اند.